Category Archives: Cây An Xoa

Cây An Xoa trị ung thư

Đây là kết quả của của nhóm nghiên cứu Nguyễn Hữu Duyên và Lê Thanh Phước Khoa rằng cây an xoa trị ung thư. Trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào hep-g2 của cây An Xoa (Helicteres hirsuta L.).